Barbara Gronuś-Dutko - Bursztynowa Planeta JANTAR

Bursztynowa Planeta JANTAR – Świat Naturalnego Bursztynu. Projektuję i wykonuję unikatową biżuterię z naturalnego bursztynu, małe formy rzeźbiarskie, talizmany, kamienie jubilerskie. Urodę bursztynu pokazuję też na fotografiach.Adres:
Barbara Gronuś-Dutko - Bursztynowa Planeta JANTAR


woj.: pomorskie

Pozostałe dane:
E-mail : Planeta_Jantar@onet.pl

W Internecie:
http://jantar-planet.euBranże:

Firma prowadzi swoją działalność w ramach poniższych branż i kategorii:

  • Twórca unikatowej biżuterii
  • Twórca biżuterii z bursztynem
  • Twórca biżuterii na zamówienie
  • Kamienie szlachetne
  • Bursztyn
  • Projektowanie biżuterii
  • Artyści
  • Fotografia bursztynu
  • Fotografia biżuterii

Zasięg:

Firma działa na obszarze:

Świat


Zapraszam na Bursztynową Planetę JANTAR – jest to magiczny i pełen dobrej energii  ŚWIAT NATURALNEGO BURSZTYNU BAŁTYCKIEGO – JANTARU, który odkrywam już od 40. lat.

Kolekcję bursztynu budowaną w latach 1980 - 2000 wykorzystuję obecnie w swojej twórczości. Są to unikalne bryłki o wyjątkowej urodzie.

Projektuję i wykonuję unikatową biżuterię, tworzę również małe formy rzeźbiarskie z bursztynu z czarnym dębem, instalacje, kamienie jubilerskie  i…talizmany.

 

KAŻDA SUROWA BRYŁKA TO TAJEMNICA wymagająca ręcznej i bardzo żmudnej pracy, aby wydobyć z niej całe niepowtarzalne piękno. Tą wyjątkową urodę staram się odkrywać i  pokazać, także w fotografii

BURSZYN NATURALNY jest bursztynem „żywym” (dojrzewającym) i ta cecha odróżnia go od bursztynu modyfikowanego, który jest obecnie używany do produkcji biżuterii oraz nadaje mu zdolność pozytywnego wpływu na ludzkie zdrowie.  

BURSZTYN BAŁTYCKI wyróżnia się dzięki rozległej gamie kolorów i różnorodności zwietrzeliny – tzw. kory.  Są to jakby „linie papilarne” bursztynu. Procesy wietrzenia w naturalny sposób wzbogaciły jego urodę.

Naturalnie przezroczyste bryłki zawierają w sobie piękne przestrzenne pejzaże.

W odmianach nieprzezroczystych, czy przeświecających łączących różne barwy i odcienie w jednej bryłce możemy znaleźć – mniej, lub bardziej abstrakcyjne i niezmiernie ciekawe rysunki.

 

Jestem absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Swoje prace prezentowałam na kilkunastu wystawach indywidualnych w Polsce i Europie Zachodniej oraz na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.

Prace z bursztynu w zbiorach Muzeum Bursztynu w Gdańsku, Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Muzeum Przyrodniczym ISiEZ PAN w Krakowie i Muzeum Bursztynu w Kaliningradzie.

Komplet biżuterii z bursztynu z pokazu na Gali AMBERIF pt. "Bursztynowym szlakiem".

Pierścienie - różne formy i odmiany naturalnego bursztynu bałtyckiego.

„Teatr Bursztynu i Wyobraźni”, fragment przedstawienia "Skamieniały las".

 

„Teatr Bursztynu i Wyobraźni” 

Zależnie od miejsca, z którego ogląda się scenę zmienia się jej kompozycja,

lub odsłaniają się inne rzeźby bursztynowe tworząc nowe obrazy.

Jednocześnie ruchome światło zmieniając obrazy wewnątrz bursztynowych bryłek

ożywia je i całość  tworzy jedyny w swoim rodzaju magiczny spektakl.

 

The Amber Theatre of  the Imagination

As you  change your view of the stage

you will find the whole composition will change before your eyes,

different perspectives create new scenes of the amber sculpture.

At the same time, the lighting change and creates different images within the amber

making it come alive.

Everything together is a magical spectacle.

 Teatr Bursztynu i Wyobraźni

Barbary Gronuś-Dutko

 „Smętek kiwając głową pocieszał zewłok łątki małej, iż jeśli nie ona sama, to ten wiążący ją przedziwny kamień Bałtyku, ta niby to martwa bryła jest istotą żyjącą i czułą posiada duszę".

Stefan Żeromski „Wiatr od Morza”

Barbara Gronuś-Dutko od lat zachwyca nas swoimi niezwykłymi pracami poświęconymi bursztynowi. Założycielka Stowarzyszenia „Bursztynowa Planeta JANTAR”, zafascynowana bursztynem wciąż poszukuje oryginalnych form artystycznej kreacji dla cząstki świata zastygłego przed milionami lat w aromatycznej żywicy drzew.

Tworzy przepełnione złotym światłem rzeźby, instalacje, projektuje biżuterię. Jest autorką scenografii, licznych prezentacji multimedialnych, projektów wydawnictw. Zajmuje się także artystyczną fotografią, w której zaprasza nas do „teatru bursztynowej wyobraźni”. Jej twórczą drogę znaczą liczne wystawy w galeriach i muzeach zarówno w kraju jak i za granicą.

Zacznijmy od serii fotografii ukazującej wnętrza bursztynu. Mikro- i makrokosmos „bursztynowego lasu”, potężnych sosen, dębów i cyprysów  sprzed 40 milionów lat. Nadal pozostają w nim jego mieszkańcy, mrówki, muszki, pająki rozplatają lepkie sieci. Zbliżone fragmenty roślin ich forma i kształty, zastygłe wspomnienia z prehistorii. Wiecznie zamyślona mrówka, siedząca nad złotą rzeką, muszka o ażurowych skrzydełkach zatopiona w miodowym śnie. Dostrzegamy w nich nie tylko las, ale i np. dno „Morza Bursztynowego”. Artystka za pomocą obiektywu fotograficznego wciąga nas w baśniowy świat, który hipnotyzuje, uwodzi i prowokuje wyobraźnię.  W cyklu makrofotografii pt. „Światło Bursztynu” autorka pokazuje urodę oszlifowanych bursztynowych bryłek i obrazy,  które tworzy światło przechodzące  przez bursztyn.

Autorka uwrażliwia odbiorcę także na urok surowego bursztynu fotografując ułożone kaskadą zwietrzałe bryłki.

Od ciemnych, brunatnych całkowicie matowych przez kolor ochry do złotawych, półprzeźroczystych. Odnosimy tutaj wrażenie obcowania z bursztynowymi górami.

Kolejną formą artystycznej wypowiedzi proponowaną przez Barbarę Gronuś-Dutko są kompozycje rzeźbiarskie z wykorzystaniem bursztynowych brył o niezliczonych wręcz formach i kształtach. Rzeźba „Skrzydlaty Smok”, to finezyjna bryłka, opalizującego, miejscami prześwitującego bursztynu ułożona na kawałku czarnego dębu. Te dwa materiały o kontrastującej barwie i fakturze tworzą harmonijną całość. Czarny dąb podkreśla złotą barwę bursztynu, w którego formie autorka dostrzegła smoka z Planety JANTAR.

Instalacja zatytułowana Teatr Bursztynu i Wyobraźni przypomina kamienne postaci, obeliski z Wyspy Wielkanocnej, lub neolityczne menhiry. Oszlifowane bryłki bursztynu ustawione na pustynnym piasku przyjmują majestatyczny charakter. Do tego dzieła artystka wybrała bursztyny o niezwykle urozmaiconej formie i barwie, które wraz z muzyką i w świetle wędrującym jak słońce, tworzą magiczny spektakl.

Artystka tworzy też kompozycje z bursztynu łączonego z innymi „darami natury” nazwane przez nią obrazami „Bursztynowo - świetlnymi”. Są one eksponowane w specjalnych gablotkach ze światłem. Przykładem może być „Feniks”.

Na osobną uwagę zasługują wyroby sztuki jubilerskiej.  Artystka zwykle łączy bursztyn ze srebrem i skórą. Mamy do wyboru biżuteryjne formy, bransolet, brosz, naszyjników, pierścieni.  Stosuje także bursztyn surowy o kremowych odcieniach

 i naturalnych kształtach. Niezwykle dopracowaną, własną technikę oprawiania bursztynu w srebro, jaką posługuje się autorka widać m.in. w naszyjniku „Słowik”. Następnym przykładem jest wisior „Wąż”, gdzie srebro obejmuje miękkimi falami złocisty bursztyn. W broszy „Jesień” srebrne, wycięte jak w naturze ząbki, obejmują błyszczący bursztyn o strukturze jesiennego poszycia lasu.

Zapewne wyobraźnia artystki nadal będzie nam dostarczać estetycznych zachwytów, a potencjał bursztynu wykorzystywanego w artystycznej twórczości nigdy się nie wyczerpie.

Marta Kłak –Ambrożkiewicz

„Bursztyn nie tylko nad Bałtykiem” –  wyd. 2012

pod redakcją Barbary  Kosmowskiej-Ceranowicz i Wandy Gontarskiej

 

The Theatre of Amber and Imagination

by Barbara Gronuś-Dutko

"Smętek nodding his head consoled corpse small dragonfly, that even if she doesn't alive, then this binding her strange stone of Baltic Sea, this kind of a dead nugget, is a living being and it has a sensitive soul "  

Stefan Zeromski "Wind from the Sea"

Barbara Gronuś-Dutko for many years impresses us with her remarkable works designed of amber. Founder of the Society "Amber Planet Jantar", fascinated by amber still searching for the original forms of artistic creation for particle of the world solidified millions of years ago in the aromatic resin of trees.  She creates filled with golden light sculptures, installations, one piece jewelry. She is the author of scenery, of many multimedia presentations, projects of publications

She also deals with artistic photography, in which she invites us to “the amber theater of imagination".

Her artistic way indicate numerous exhibitions in Galleries and Museums, both in Poland and abroad.

Let's start with a series of photographs showing the interior of amber. Micro- and macrocosm of "amber forest": the mighty pines, oaks and cypresses more than 40 million years old. Still live in it its inhabitants, ants, flies, spiders spin sticky webs.

Plant fragments, enlarged their form and shape, petrified memories of prehistory. Forever thoughtful ant, sitting at the golden river, fly with openwork wings immersed in honey dream. We can see in them not only the forest, but also, for example, the bottom of the "Amber Sea".

The artist with photographic lens draws us into a fantasy world that mesmerizes, seduces and provokes the imagination.  In a series of macro photography titled "Light of Amber" the author shows the beauty of polished amber nuggets and images that create light passing through the amber.

The author also sensitizes recipients with the charm by photographing raw amber nuggets arranged weathered substrates cascading. From dark to brown, to completely opaque, by color of golden ocher to translucent. We can imagine the impression of amber mountains.

Another form of artistic expression proposed by Barbara Gronuś-Dutko are sculptural compositions using amber nuggets with almost countless forms and shapes. The Sculpture called “The Winged Dragon”,  is a fantastic nugget, opalescent, translucent in some areas amber comes through, arranged on a piece of black oak. These two materials with contrasting color and texture create a harmonious unit. Black oak emphasizes golden color of amber, in which the author could see a dragon from the "Planet Jantar".

The installation titled “The Theatre of Amber and Imagination” reminds stone figures, obelisks of Easter Island or Neolithic menhirs. Polished amber nuggets set on the desert sand take the majestic character. For this work the artist has chosen an extremely varied amber form and color. Different perspectives create new scenes of the amber sculpture. At the same time, the light changes and creates different images within the amber making it come alive.

She also creates compositions of amber combined with other "gifts of nature" named by her "amber & light images". They are exhibited in special showcases with light. An example would be "Phoenix".

Jewelery art articles deserve separate attention. She usually combined amber with silver and leather. We have a choice of jewelery forms from such as  bracelets, brooches, necklaces and rings. She also uses raw amber cream tones and natural shapes.

The authors extremely sophisticated “binding amber in silver” technique, which she uses can be seen, for example, in the  necklace "Nightingale". Another example is the pendant "Snake", where golden amber covers soft waves of silver. In the brooch "Autumn" silver cuts cloves as in nature, cover glossy amber structured autumn forest floor.

Certainly the artist's imagination will continue to deliver esthetic delights to us and the potential of amber used in artistic creativity  will never run out.

 Marta Klak –Ambrozkiewicz

"Amber not only at the Baltic Sea" - Ed. 2012. 

 edited by Barbara Kosmowska-Ceranowicz and Wanda Gontarska           Bursztyn podarowany przez Bałtyk w Gdyni-Orłowie.

Różne formy i odmiany naturalnego bursztynu Bałtyckiego.

Mozaika różnych barw bursztynu Bałtyckiego przeźroczystego.

Bursztyn Bałtycki biały i bryłki mieszanych odmian.

Świetlista bryłka bursztynu Bałtyckiego przeźroczystego.

„W Słonecznym Lesie Bursztynowym”

Fotografia wnętrza bursztynu z inkluzjami. Inkluzja roślinna – LAS –fragmenty z drzewa bursztynowego. Inkluzje zwierzęce: „Mrówka Przewodniczka” i „Ostatni Walc” – muchówka i błonkówka. 

"Bursztynowe SERCE Przyrody" roświetla także miejski zmierzch.


TAGI:
Bursztyn Jantar Natura Tworca-unikatowej-bizuterii-z-bursztynu Bursztynowa-Planeta Artysta Barbara-Gronus-Dutko fotografia-bursztynu