Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności

POŻYCZKA  EKSPORTOWA

przeczytano 2230

POŻYCZKA  EKSPORTOWA

 

1.    Podstawowe parametry:

•    Kwota pożyczki: do 750 000 zł dla jednego Odbiorcy Wsparcia
•    Okres finansowania: do 84 miesięcy
•    Karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy (nie wydłuża spłaty)
•    Oprocentowanie: od 2,47% p.a. (uzależnione od ratingu) 

2.    Odbiorcy Wsparcia:

     Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie Pożyczki Eksportowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria: 
     
     a) są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, o liczbie personelu odpowiadającej maksymalnie 100 rocznym jednostkom pracy (RJP) w rozumieniu przepisów załącznika 
nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L187/1 z 26.06.2014 r., ze zm.); 
     b) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną (w tym podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą); 
     c) prowadzą lub rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze województwa pomorskiego oraz mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzonej działalności 
na jego terenie; 
     d) nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się 
w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.); 
     e) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji; 
     f) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego. 


3.    Przeznaczenie: 

Pożyczka Eksportowa musi być przeznaczona i wydatkowana przez Odbiorców Wsparcia wyłącznie na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe przyczyniające się do rozpoczęcia lub zwiększenia skali prowadzonej dotychczas działalności eksportowej* rozumiane jako finansowanie podejmowanych przez nich przedsięwzięć proeksportowych takich jak:
a) wdrażania nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych związanych z rozwojem działalności eksportowej; 
     b) inwestycji w maszyny, urządzenia, informatyzację oraz inne środki trwałe; 
     c) wytwarzania nowych produktów i ich eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów; 
     d) inwestycji w rozwój oferowanych produktów oraz ich przystosowania (również opakowań) 
do specyficznych potrzeb rynku; 
     e) kreowania nowych potrzeb docelowej grupy klientów, a także reklamy i promocji, mających 
na celu utrzymanie lub pozyskanie nowych zagranicznych rynków zbytu; 
     f) wartości niematerialnych (np. doradztwa w zakresie promocji, wypracowanie instrumentów wspomagających uruchomienie działalności eksportowej); 
     g) dokumentacji niezbędnej do wdrożenia produktu na rynkach zewnętrznych 
(np. certyfikatów, licencji, pozwoleń); 
     h) innych celów inwestycyjnych lub inwestycyjno-obrotowych przyczyniających się 
do rozpoczęcia lub zwiększenia skali prowadzonej dotychczas działalności eksportowej. 
     
     * Rozumiana jako działalność związana z eksportem towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, zgodnie z definicjami określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) oraz usługami świadczonymi na rzecz zagranicznych kontrahentów na terytorium państwa innym niż terytorium kraju
     
Pożyczka Eksportowa nie może być przeznaczona na finansowanie: 
a) wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celami określonymi powyżej; 
     b) zakupu nieruchomości; 
     c) przedsięwzięć budowlanych; 
     d) zobowiązań cywilnoprawnych o charakterze pożyczkowym lub kredytowym; 
     e) zobowiązań publiczno-prawnych innych niż VAT; 
    f) wydatków, w całości lub w części, planowanych do zrefundowania lub uprzednio pokrytych 
       ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich; 
     g) działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych; 
     h) działalności w zakresie wytwarzania lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera e-papierosów; 
     i) działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych; 
     j) działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją; 
     k) działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier 
na automatach o niskich wygranych; 
     l) działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów; 
     m) działalności w pozostałych sektorach wykluczonych z dostępu do środków publicznych. 
     
4.    Tryb wnioskowania.

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. podpisał 31 grudnia 2018 r. w Gdańsku umowę z Powiślańsko-Kaszubskim Konsorcjum, który pełni rolę Pośrednika Finansowego w dystrybucji Pożyczki Eksportowej.

Punkty prowadzące nabór wniosków:

•    Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA 
    ul. Wojska Polskiego 3 82-440 Dzierzgoń  http://www.rti.dzierzgon.com.pl/

•    Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości SA 
    ul. Mściwoja II 28A  83-300 Kartuzy   http://www.kaszubski-fundusz.pl/

•    Towarzystwo Rozwoju Powiśla 
    Al. Wojska Polskiego 499 82-200 Malbork   http://www.trpd.pl/

Bliższych informacji udziela również bezpośrednio:
        Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
        ul. Straganiarska 24-27 
        80-837 Gdańsk 
        tel. (58) 58 58 950 
        www.pfr.pomorskie.eu

Pożyczka Eksportowa udzielana jest po weryfikacji i potwierdzeniu przez Pośrednika Finansowego spełnienia warunków dotyczących Odbiorców Wsparcia oraz celu Pożyczki Eksportowej, przeprowadzeniu analizy ryzyka oraz po ustanowieniu adekwatnych zabezpieczeń. Obligatoryjną formę zabezpieczenia stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pośrednik Finansowy może wymagać od Odbiorcy Wsparcia ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń. 

5.    Rozliczenie wykorzystania.

Wydatkowanie środków Pożyczki Eksportowej musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od daty jej uruchomienia, przy czym w uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Odbiorcy Wsparcia termin ten może ulec wydłużeniu, jednak nie dłużej niż do 270 dni. Za należyte udokumentowanie potwierdzające wydatkowanie środków uznaje się przedłożenie przez Odbiorcę Wsparcia faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. 

6.    Oprocentowanie i prowizje.

Pożyczka Eksportowa jest oprocentowana na warunkach rynkowych. Wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej oraz zaproponowanych zabezpieczeń 
i zaczyna się od 2,47% w skali roku.
 Za udzielenie i obsługę Pożyczki Eksportowej Pośrednik może pobierać od Odbiorców Wsparcia wyłącznie następujące prowizje i opłaty: 
     a) prowizję w wysokości do 3% wartości Jednostkowej Pożyczki, co stanowi wyłącznie przychód Pośrednika Finansowego – pobranie prowizji nie może skutkować obniżeniem kwoty Jednostkowej Pożyczki udzielonej i wypłaconej Odbiorcy Wsparcia; 
     b) opłaty związane z ewentualnymi czynnościami windykacyjnymi. 

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też