Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności Konkursy

31.Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej JAKOŚĆ

przeczytano 897

31.Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej JAKOŚĆ

W czasach nieustannych zmian przynajmniej
jedna rzecz w odniesieniu do biżuterii wydaje się
niezmienna. To parametr jakościowy. Czy jednak
dzisiaj wciąż jeszcze jakość definiuje kształcona
latami perfekcja rzemieślniczego wykonania,
ekwiwalent materialny mierzony przelicznikiem
uncji złota lub zastosowaniem kamieni szlachetnych,
a może marketingowa wartość logo lub sygnatura
artysty? Najpierw projektanci mody, a obecnie
projektanci wzornictwa przewartościowali znaczenie
podstawowych pojęć, które kiedyś wydawały
się paradygmatem. Nowe punkty odniesienia
wyznaczające standard jakościowy to zrównoważony
rozwój, doświadczenie zamiast posiadania,
demokratyzacja luksusu, relacje z odbiorcą.
Z pewnością projektanci autorskiej biżuterii znajdą
równie inspirujące odpowiedzi. Czym jest dla was JAKOŚĆ?
prof. Sławomir Fijałkowski

Drodzy Przyjaciele Legnickiego Festiwalu SREBRO,

rozpoczynamy nabór zgłoszeń do 31. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej JAKOŚĆ.

Konkurs dedykowany jest projektantom i twórcom biżuterii artystycznej. Promuje kreatywne poszukiwania w obrębie biżuterii artystycznej, a zarazem twórcze wypowiedzi na temat problemów współczesnego świata. Wydarzenie co roku odbywa się pod innym hasłem przewodnim, nawiązując do istotnych, uniwersalnych problemów i zagadnień współczesnego świata i współczesnych ludzi, ujmowanych w perspektywie społecznej, kulturowej, socjologicznej czy antropologii życia codziennego. Tym razem zapraszamy artystów do dyskusji nad zagadnieniem JAKOŚCI w biżuterii.

Termin nadsyłania prac: 30 grudnia 2022 r.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać na: silver@galeria.legnica.eu

Prace wraz z wydrukowaną wypełnioną kartą zgłoszeniową należy wysłać na adres:

Galeria Sztuki w Legnicy

pl. Katedralny 1/1

59-220 Legnica

tel. 535 600 599

REGULAMIN 31. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SZTUKI ZŁOTNICZEJ „JAKOŚĆ”
ORGANIZOWANEGO W RAMACH LEGNICKIEGO FESTIWALU SREBRO
ORGANIZATOR
Galeria Sztuki w Legnicy
59-220 Legnica, pl. Katedralny 1
tel. 76 862 09 10; 535 600 599
silver.legnica.eu; galeria.legnica.eu
e-mail: silver@galeria.legnica.eu; galeria@galeria.legnica.eu
Dyrektorka: Justyna Teodorczyk
TERMINY
30 grudnia 2022 termin nadsyłania prac
luty 2023 obrady Jury
kwiecień – czerwiec 2023 czas trwania wystawy prac konkursowych
w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO
5-6 maja 2023 kulminacja LFS i gala wręczenia nagród
CEL, ZADANIE I ZASADY OCENIANIA PRAC
Celem Konkursu jest szeroka prezentacja najnowszych dokonań współczesnej sztuki biżuterii.
Prace powinny stanowić biżuterię w szerokim znaczeniu tego słowa, reprezentować wysoki poziom
artystyczny i wykonawczy, zawierać oryginalną koncepcję twórczą oraz wyraźne odniesienie do tematu
Konkursu. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń co do zastosowanych materiałów i technik,
jednak podkreślając ponad 40-letnią tradycję Legnickiego Festiwalu SREBRO, sugerują użycie srebra.
Prace konkursowe ocenia międzynarodowe Jury. Członkowie Jury kwalifikują prace do wystawy głównej
i przyznają nagrody regulaminowe.
Decyzje Jury są ostateczne – droga prawna jest zamknięta.
NAGRODY REGULAMINOWE
Grand Prix: 15 000 PLN + 1 kg srebra
II Nagroda: 10 000 PLN + 1 kg srebra
III Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy: 5 000 PLN + 1 kg srebra
Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy: wystawa indywidualna z katalogiem o wartości 6 000 PLN
Nagroda Specjalna Organizatora za twórczą odwagę, nowatorstwo, bezkompromisowość lub dowcip
wypowiedzi twórczej: Statuetka „Srebrna Ostroga” + 1 kg srebra
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w powyższym wykazie wynikających z przyczyn
niezależnych od niego.
Warunkiem wypłacenia nagród pieniężnych i przekazania nagród rzeczowych jest osobiste uczestnictwo
w gali wręczenia nagród, wyznaczenie reprezentanta lub zgłoszenie się po odbiór nagrody w terminie do
30 czerwca 2023. W przypadku, gdy ze względu na aktualnie obowiązującą sytuację epidemiologiczną,
gala wręczenia nagród odbędzie się wyłącznie online nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem firmy
kurierskiej na koszt Organizatora.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest otwarty i ma charakter międzynarodowy.
2. Do Konkursu można zgłosić dowolną ilość prac, które:
- są własnością Artysty w rozumieniu praw autorskich,
- zostały zgłoszone pod nazwiskiem Autora,
- mieszczą się w polu ekspozycyjnym o wymiarach 35 x 35 x 25 cm. Po konsultacji z Organizatorem
możliwe jest dopuszczenie pracy o pozaregulaminowych wymiarach.
3. Prace konkursowe Autorzy dostarczają do siedziby Organizatora na własny koszt. Organizator nie
odpowiada za uszkodzenia prac powstałe w transporcie.
4. Warunkiem dopuszczenia pracy do uczestnictwa w Konkursie jest:
- nadesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej drogą elektroniczną na adres
silver@galeria.legnica.eu oraz w formie papierowej wraz ze zgłaszaną pracą / pracami.

- w przypadku uczestników z Polski:
zadeklarowanie w karcie zgłoszeniowej zgody na pokrycie kosztów transportu przy odbiorze przesyłki
ze zwracanymi pracami lub zadeklarowanie w karcie zgłoszeniowej chęci dobrowolnego przekazania
prac na rzecz Międzynarodowej Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej Galerii Sztuki, pod warunkiem
akceptacji prac ze strony Organizatora.
- w przypadku uczestników spoza Polski:
uiszczenie opłaty za odsyłkę prac oraz przesłanie wraz z kartą zgłoszeniową potwierdzenia przelewu lub
zadeklarowanie w karcie zgłoszeniowej chęci dobrowolnego przekazania prac na rzecz Międzynarodowej
Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej Galerii Sztuki, pod warunkiem akceptacji prac ze strony Organizatora.
5. Opłaty za odsyłkę prac winny być dokonywane na konto:
IBAN (SWIFT): ING BPL PW: PL 24 1050 1748 1000 0090 7118 2886
6. Koszty odsyłki prac:
- dla Uczestników z krajów UE: 30 EUR za odsyłkę Pocztą Polską; 45 EUR za odsyłkę kurierem
- dla Uczestników spoza UE: 40 EUR za odsyłkę Pocztą Polską; 55 EUR za odsyłkę kurierem
- dla Uczestników spoza Europy: 55 EUR za odsyłkę Pocztą Polską lub kurierem
7. Laureaci trzech pierwszych nagród zostaną zaproszeni do przekazania prac celem włączenia ich do
Międzynarodowej Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej (tj. na własność Organizatora). Jeżeli nie
wyrażą takiej zgody Organizator zastrzega sobie pierwszeństwo zakupu prac do Kolekcji.
8. Autorzy nadesłanych prac udzielają Organizatorom Konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania
nadesłanych prac, wykorzystywania reprodukcji tych prac na wszelkich polach eksploatacji dla celów
reklamowych, zwielokrotniania ich i wprowadzania do obrotu w formie katalogów i folderów.
9. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy głównej otrzymują nieodpłatnie katalog wystawy
konkursowej pod warunkiem, że uiścili opłatę za odsyłkę prac oraz osobiście uczestniczyli w wernisażu.
W przypadku, gdy ze względu na aktualnie obowiązującą sytuację epidemiologiczną, gala wręczenia
nagród odbędzie się wyłącznie online, katalogi zostaną wysłane wraz ze zwrotem prac.
10. Prace niezakwalifikowane przez Jury do wystawy głównej (konkursowej) mogą być eksponowane
na osobnej wystawie. Decyzja o ekspozycji prac niezakwalifikowanych do wystawy głównej należy do
Organizatora. W przypadku braku zgody na prezentację pracy niezakwalifikowanej prosimy o kontakt
pod adresem: silver@galeria.legnica.eu.
ZWROT PRAC
1. Odsyłka odbywa się po konsultacji z Organizatorem i ustaleniu dogodnego terminu zwrotu pracy.
W przypadku braku możliwości kontaktu z uczestnikiem (pomimo prób kontaktu ze strony Organizatora)
przez okres 5 lat od momentu wysłania zgłoszenia, praca przechodzi na własność Organizatora.
2. Prace niezakwalifikowane są odsyłane uczestnikom na ich koszt w terminie do 31 grudnia 2023 r.
3. Prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej są odsyłane do 31 grudnia 2024 r., ze
względu na planowane przeniesienia wystawy.
USTALENIA KOŃCOWE
1. Organizator przyjmuje materialną odpowiedzialność za prace konkursowe od momentu ich
otrzymania do chwili zwrotu, tj. chwili nadania przesyłki. W razie zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki
odpowiedzialność ponosi Poczta Polska lub firma kurierska zgodnie z regulaminem przewozów.
2. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia pracy w czasie ekspozycji lub przechowywania Organizator
zobowiązuje się do pokrycia kosztów koniecznych do jej odtworzenia (wartość odtworzeniowa
zadeklarowana na karcie zgłoszeniowej).
3. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu łącznie
z rozdziałem „Ochrona danych osobowych”, dostępnym na stronie: https://silver.legnica.eu/index.php/
rodo. Uczestnik wyraża zgodę na upowszechnianie zdjęć swoich prac, swojego wizerunku oraz danych
osobowych w katalogu wystawy pokonkursowej i innych materiałach dokumentujących i promujących
Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej oraz Legnicki Festiwal SREBRO.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w zakresie terminów realizacji
poszczególnych działań w ramach konkursu bez podania przyczyny.

żródło:galeria.legnica.eu

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też