Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności

Konstytucja Biznesu – weszły w życie ułatwienia dla firm

przeczytano 2260

30 kwietnia 2018 r. weszła w życie większość przepisów Konstytucji Biznesu, pakietu rozwiązań prawnych mających ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Co to oznacza dla przedsiębiorcy?

Najważniejszą ustawą w pakiecie Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców, które zastąpi nowelizowaną ponad 90 razy Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. Kolejnymi aktami prawnymi są:

  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • (Ustawa) Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
  • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

– Konstytucja Biznesu to najbardziej kompleksowa reforma prawa gospodarczego od prawie 30 lat. Jestem przekonana, że tych 5 ustaw zmienią na lepsze polską rzeczywistość biznesową. Konstytucja ma przede wszystkim pomóc zbudować na nowo partnerskie relacje między przedsiębiorcami a urzędnikami i ułatwić założenie oraz prowadzenie firmy w Polsce. Konstytucja jest systemowym wzmocnieniem naszych poprzednich proprzedsiębiorczych projektów, takich jak m.in. pakiet 100 zmian dla firm. W sumie od początku 2017 r. rząd wprowadził kilkaset korzystnych zmian dla przedsiębiorców – podkreśla minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwiga Emilewicz.

 

Podsekretarz stanu w MPiT, Mariusz Haładyj podkreślił z kolei szczególną rolę kluczowej ustawy Pakietu Konstytucji Biznesu, jaką jest Prawo przedsiębiorców: „Wspólną cechą silnych gospodarek jest umiejętność współpracy administracji i biznesu. Prawo przedsiębiorców tworzy prawne fundamenty i daje konkretne narzędzia do budowania zaufania i partnerstwa w tych relacjach. Przykładowo wskazane są w nim zasady, które od dawna powinny być wyraźnie zaznaczone w polskim prawie gospodarczym. Daje wreszcie stabilne i przewidywalne reguły tak tworzenia jak i stosowania prawa. To czyni z Prawa przedsiębiorców akt o szczególnej pozycji w systemie i realnej wartości dla polskich firm.” – powiedział.
 


Konstytucja Biznesu zakłada między innymi:
 

  • Wprowadzenie tzw. "Ulgi na start" 

Rozpoczynający działalność nie będą musieli przez pierwsze pół roku prowadzenia firmy odprowadzać składek ZUS na ubezpieczenie społeczne. Obowiązkowe będzie opłacanie tylko ubezpieczenia zdrowotnego, które w 2018 r. wynosi 319,94 zł. Mimo iż początkujący przedsiębiorca zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej, po tym okresie będzie mógł skorzystać z ulgi tzw. „małego ZUS”, przez kolejne 24 miesiące
 

  • Wprowadzenie tzw. "działalności nieewidencjonowanej" 

Osoby fizyczne uzyskujące przychód miesięczny w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. kwota wynosi 1050 zł) nie będą musiały rejestrować działalności w CEIDG i opłacać składek ZUS. Innymi słowy działalność gospodarcza przynosząca najmniejsze przychody nie będzie objęta obowiązkiem rejestrowania w CEIDG. Działalność prowadzona na tak małą skalę nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i w konsekwencji nie będzie rodzić obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne
 

  • Stopniową likwidację numeru REGON 

Zniesiony będzie obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON. Przedsiębiorca w kontaktach z administracją będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP.
 

  • Wprowadzenie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 

Będzie to instytucja pomocna przedsiębiorcom, którzy będą mogli się do niej zwrócić w przypadku napotkania jakichkolwiek barier w prowadzeniu firmy. Rzecznik ma za zadanie bronić praw przedsiębiorców- podejmować działania na rzecz ochrony interesów: będzie opiniował projekty aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej, występował z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, występował o wydanie objaśnień prawnych czy informował właściwe organy o dostrzeżonych nieprawidłowościach i barierach w prowadzeniu działalności.
 

  • Utworzenie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy 

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, to platforma elektroniczna pozwalająca przedsiębiorcom na załatwienie spraw i formalności związanych z prowadzeniem firmy bez wychodzenia z domu, zapewniająca dostęp do informacji o sposobie realizacji procedur i formalności oraz miejsce kontaktu administracji i przedsiębiorcy.
 

  • Wprowadzenie nowych zasad w relacji biznesu z administracją

 Zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy, zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, zasada przyjaznej interpretacji przepisów, zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. 

 

KIEDY KONSTYTUCJA BIZNESU WEJDZIE W ŻYCIE

Wszystkie najważniejsze kwestie zawarte w Konstytucji Biznesu, jak np. ulga na start czy działalność nierejestrowa, weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku.

1 lipca 2018 r. w życie wchodzą art. 52 ust. 2 i 9 oraz art. 57 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, które dotyczą możliwości wysyłania e-wniosku np. o zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz dokonywania opłat urzędowych drogą elektroniczną.

1 lutego 2019 r. w życie wchodzi art. 24 ust. 6 Prawa przedsiębiorców, który dotyczy przedsiębiorców wpisanych do KRS. 

 

Więcej: www.mpit.gov.pl

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też