Bezpłatnie publikujemy prezentacje firm, produktów, ogłoszenia, oferty kupna i sprzedaży maszyn i urządzeń jubilerskich.
Aktualności

Wsparcie dla biznesu i ochrona miejsc pracy w centrum uwagi

przeczytano 1432

Przedsiębiorcy, którzy odczuwają skutki pandemii, mogą liczyć na wsparcie z Tarczy antykryzysowej. Obejmuje ono m.in. dofinansowanie mające na celu ochronę miejsc pracy. Mikroprzedsiębiorcy mogą również sięgnąć po niskooprocentowaną pożyczkę do 5 tys. zł.

Zapraszamy na cykl edukacyjnych wideokonferencji nt. rozwiązań przygotowanych dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Podczas konferencji eksperci m.in. z zakresu prawa pracy, finansów, podatków, ekonomii, ubezpieczeń społecznych czy zamówień publicznych opowiedzą o zmianach oraz odpowiedzą na pytania uczestników.

Ochrona miejsc pracy i wsparcie przedsiębiorców ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) i Funduszu Pracy (FP) w kontekście spadku obrotów w firmie to wiodące tematy wideokonferencji dla przedsiębiorców z cyklu „Tarcza antykryzysowa dla biznesu”, która odbyła się w czwartek 18 czerwca.

Wirtualne bezpłatne spotkania mają na celu przedstawienie rozwiązań i przepisów antykryzysowych, przygotowanych przez rząd dla różnych branż. Organizatorami konferencji są Ministerstwo Rozwoju (MR) i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Cel: ochrona miejsc pracy

Obowiązujące rozwiązania prawne i możliwości wsparcia dotyczące ochrony miejsc pracy przedstawili w trakcie webinaru Paweł Ges z Departamentu Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Justyna Majewska-Łoza, Natalia Karska-Kokot i Agnieszka Majcher-Teleon z Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jednym z priorytetów przyjętej przez Sejm Tarczy antykryzysowej (czyli ustawy z 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) jest ochrona miejsc pracy.

W ramach tej ochrony uprawnieni do pomocy są przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne jednostki prowadzące działalność pożytku publicznego oraz – po najnowszych zmianach w przepisach – również m.in. spółki wodne, samorządowe instytucje kultury czy kościelne osoby prawne, które ucierpiały z powodu pandemii i spełniają następujące warunki:

 • w następstwie pandemii wystąpił u nich spadek obrotów gospodarczych (spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym) o nie mniej niż 15 proc. Spadek obrotów jest obliczany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejno miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, tj. w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego;
 • ich obroty gospodarcze – obliczone jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego – spadły o nie mniej niż 25 proc.;
 • nie zalegają z regulowaniem zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kw. 2019 r. (z wyjątkiem przypadku, gdy uprawniony podmiot zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności);
 • nie zachodzą wobec nich przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
 • zawarły porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

Jakie dofinansowanie z FGŚP

Pracownikom objętym, w drodze porozumienia, przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone maksymalnie o 50 proc. Wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o płacy minimalnej, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W przypadku przestoju maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wynosi 1 533,09 zł brutto, w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67 proc.). Dofinansowanie musi uwzględniać wymiaru czasu pracy.

Natomiast dla pracowników, którzy w drodze porozumienia mają obniżony czas pracy, państwo dopłaca połowę wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy: 2 514,97 zł.

Warto przy tym pamiętać, że uprawniony podmiot nie może otrzymać pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy (wynagrodzenia, składki). Nie może też otrzymać dofinansowania do wynagrodzenia pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Pomoc dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego

Tarcza przewiduje także wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Aby je uzyskać, muszą oni wykazać spadek obrotów o co najmniej 30, 50 lub 80 proc. Spadek wylicza się tak samo, jak we wspomnianym już przypadku obejmującym okres 2 miesięcy.

Jaka jest wysokość dofinansowania? W przypadku spadku obrotów o co najmniej:

 • 30 proc. – dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50 proc. sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 • 50 proc. – dofinansowanie w wysokości maksymalnie 70 proc. sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 • 80 proc. – w wysokości nieprzekraczającej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie może być przyznane mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku.  Wnioski składa się w powiatowym urzędzie pracy.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, niezatrudniający pracowników, może otrzymać dofinansowanie w wysokości: 

 • 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia przy spadku obrotów o co najmniej 30 proc.,
 • 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia przy spadku obrotów o co najmniej 50 proc.
 • 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, gdy spadek obrotów to co najmniej 80 proc.

Także tutaj dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od miesiąca złożenia wniosku, a przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie.

Wsparcie z Funduszu Pracy

Mikroprzedsiębiorcy mogą również ubiegać się o niskooprocentowaną mikropożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Warunki, by uzyskać pożyczkę są minimalne. Jakie?

Podmiot musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorcy i figurować w rejestrze przedsiębiorców, a  działalność gospodarcza musiała być prowadzona przed 1 kwietnia 2020 r.

Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł. Pożyczka udzielana jest jednorazowo. Jej stałe oprocentowanie wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty  będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Ważne! Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie następuje z mocy ustawy, bez konieczności składania w tej sprawie wniosku!

Bądźmy w kontakcie

Nie masz pewności, jaki rodzaj wsparcia możesz otrzymać?
Zapytaj naszych doradców:

0 801 332 202 / 22 574 07 07 lub napisz

żródło:PARP

Komentarze
Jeszcze nikt nie dodał komentarza. Możesz być pierwszy.
Piszesz odpowiedź na komentarz #0
Anuluj
Zobacz też